Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Server is running in --secure-auth mode, but 'deb45748n3_site'@'localhost' has a password in the old format; please change the password to the new format in /home/deb45748n3/domains/doubledutchevents.nl/public_html/index.php on line 36

Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: Access denied for user 'deb45748n3'@'localhost' (using password: NO) in /home/deb45748n3/domains/doubledutchevents.nl/public_html/index.php on line 37

Warning: mysql_select_db() [function.mysql-select-db]: A link to the server could not be established in /home/deb45748n3/domains/doubledutchevents.nl/public_html/index.php on line 37

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'deb45748n3'@'localhost' (using password: NO) in /home/deb45748n3/domains/doubledutchevents.nl/public_html/index.php on line 39

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /home/deb45748n3/domains/doubledutchevents.nl/public_html/index.php on line 39

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/deb45748n3/domains/doubledutchevents.nl/public_html/index.php on line 40

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'deb45748n3'@'localhost' (using password: NO) in /home/deb45748n3/domains/doubledutchevents.nl/public_html/index.php on line 101

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /home/deb45748n3/domains/doubledutchevents.nl/public_html/index.php on line 101

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/deb45748n3/domains/doubledutchevents.nl/public_html/index.php on line 102

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'deb45748n3'@'localhost' (using password: NO) in /home/deb45748n3/domains/doubledutchevents.nl/public_html/index.php on line 126

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /home/deb45748n3/domains/doubledutchevents.nl/public_html/index.php on line 126

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/deb45748n3/domains/doubledutchevents.nl/public_html/index.php on line 127

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'deb45748n3'@'localhost' (using password: NO) in /home/deb45748n3/domains/doubledutchevents.nl/public_html/index.php on line 264

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /home/deb45748n3/domains/doubledutchevents.nl/public_html/index.php on line 264

Warning: mysql_fetch_object(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/deb45748n3/domains/doubledutchevents.nl/public_html/index.php on line 267
Algemene voorwaarden · Doubledutch Events
 
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'deb45748n3'@'localhost' (using password: NO) in /home/deb45748n3/domains/doubledutchevents.nl/public_html/index.php on line 386

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /home/deb45748n3/domains/doubledutchevents.nl/public_html/index.php on line 386

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/deb45748n3/domains/doubledutchevents.nl/public_html/index.php on line 387
 
 
English
Zoek    
 
 Activiteiten  
 
schilderij_laag

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Doubledutch Events, gevestigd te Zutphen, Tengnagelshoek 10,
7201 NE ZUTPHEN, als eenmanszaak ingeschreven bij de K.v.K. Amsterdam onder nummer 34171415

Artikel 1. Algemene bepalingen

1.1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met Doubledutch Events.

1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door de directie van Doubledutch Events.

1.3. De nietigheid van een of meerdere bepalingen tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 2. Definities:

Organisator: Doubledutch Events
Klant: De (rechts-) persoon die aan de organisator een verzoek heeft gedaan om werkzaamheden te verrichten.

Artikel 3. Boeking / totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Klant vult het boekingsformulier op site van organisator in of laat schriftelijk weten te willen boeken en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

3.2. Vanaf dat moment gaat organisator met de boeking aan de slag en zijn er aan eventuele wijzigingen kosten verbonden (zie artikel 7).

3.3. Indien organisator vervolgens een opdrachtbevestiging en factuur stuurt EN klant de opdrachtbevestiging binnen de gestelde termijn ondertekent en terugstuurt, is een overeenkomst tot stand gekomen.

3.4.Indien de opdrachtbevestiging niet binnen de gestelde termijn teruggestuurd wordt, kan organisator de beschikbaarheid van hetgeen in de overeenkomst is opgenomen niet garanderen.

3.5. Degene die namens of ten behoeve van een groep natuurlijke personen de overeenkomst aangaat,
is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

3.6. Organisator zal elke overeenkomst naar beste kunnen proberen uit te voeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.

Artikel 4. Betaling

4.1. Organisator stuurt klant bij de opdrachtbevestiging een factuur.

4.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient het factuurbedrag uiterlijk twee dagen voor aanvang van de activiteit in zijn totaliteit aan organisator betaald te zijn.

4.3. De klant die niet tijdig betaalt is van rechtswege in verzuim zonder dat vanuit organisator een nadere ingebrekestelling is vereist. Organisator is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen met daarbij een aanvullende schadevergoeding voor alle terzake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en aanvullende kosten van bijvoorbeeld een deurwaarder / incassobureau.

4.4. De klant die niet tijdig betaalt, is aan organisator de wettelijke rente verschuldigd over het bedrag van de overeenkomst plus kosten ingaande vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend.


Artikel 5. Kosten / prijs

5.1. In de door organisator aangegeven prijs zijn inbegrepen alle in de activiteit omschreven zaken. Per boeking bedragen de boekingskosten Euro 15,- inclusief btw, tenzij anders is aangegeven.

5.2. Tenzij anders is overeengekomen, zijn in de opgegeven kosten/prijs niet begrepen:
a. het vervoer van en naar de locatie(s);
b. de kosten van verzekeringen;
c. eventuele kosten voor extra consumpties en extra gebruikte materialen.

5.3. De onder 5.2. punt C. genoemde kosten worden door de klant op de dag zelf van de activiteit(en) verrekend met de betreffende leverancier(s), tenzij anders is overeengekomen (o.a. bij kookworkshops. Hier worden dranken altijd op nacalculatie berekend. Zie punt 5.4).

5.4 Indien de onder 5.2 punt C. genoemde kosten niet op de dag zelf worden verrekend met de betreffende leverancier(s), dan volgt een nacalculatie. Hiervoor wordt eenmalig Euro 25 incl. btw administratiekosten in rekening gebracht.

5.5. De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van het programma. Organisator behoudt zich het recht voor om voorafgaande aan een boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsaanpassingen van derden, waaronder de toepasselijke BTW voorschriften.

Artikel 6. Wijziging(en) door de klant

6.1. Wijzigingen door de klant dienen schriftelijk of per email te geschieden. De datum van ontvangst geldt als wijzigingsdatum.

Minder deelnemers
6.2. Vermindering van het aantal deelnemers kan tot acht dagen voor de geplande programmadatum met een maximum van 25% van de geboekte groepsgrootte. Binnen deze deadline is een vermindering door de klant niet meer mogelijk, ondermeer in verband met afspraken met derden en administratie.

6.3. De klant dient derhalve rekening te houden met de programmakosten zoals eerder overeengekomen met organisator, ook al blijken er minder deelnemers aanwezig te zijn dan gepland bij het programma.

Meer deelnemers/ andere wijzigingen
6.4. Vermeerdering in het deelnemersaantal of wijziging door de klant in het afgesproken programma kunnen worden verzorgd indien en voor zover dit mogelijk is. In het geval van hogere onkosten zullen deze worden doorberekend aan de klant.

6.5. In het geval dat er op het moment van de activiteit(en) méér deelnemers aanwezig zijn dan bekend bij de organisator middels de boeking, zal een naheffing volgen, vermeerderd met extra administratiekosten van Euro 25 inclusief btw.

Artikel 7. Annulering door de klant en/of wijzigingen in de boeking (in tijd en/of datum)

7.1. Annulering(en) door de klant dienen schriftelijk en gedateerd te gebeuren. De datum van ontvangst geldt als wijzigingsdatum.

7.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden indien een boeking ongedaan wordt gemaakt, dan wel gewijzigd, per boeking de volgende bedragen in rekening gebracht:
a. Bij een wijziging in het programma in tijd en/of datum nadat u het boekingsformulier heeft ingevuld wordt Euro 50 incl. btw. in rekening gebracht.
b. Bij een annulering van het programma nadat u het boekingsformulier heeft ingevuld, maar de opdrachtbevestiging nog niet heeft getekend, wordt Euro 50 incl. btw. in rekening gebracht.
c. Bij annulering van de gehele groep na ondertekening opdrachtbevestiging, wordt tot 21 dagen voor aanvang van het programma Euro 75,- inclusief btw in rekening gebracht.
d. Bij annulering in de periode van 20 dagen tot 9 dagen voor de aanvangsdatum van het programma is de klant gehouden 50% van de boekingssom te betalen met een minimum van Euro 75,- inclusief btw.
e. Bij annulering in de periode van 8 dagen of minder voor de aanvangsdatum van het programma is de klant gehouden 100% van de boekingssom te betalen.

Artikel 8. Wijziging(en) / Annulering door de organisator

8.1. Indien organisator door omstandigheden, voortkomend uit de eigen bedrijfsvoering van de organisator , het programma niet kan laten doorgaan of wijzigingen moet aanbrengen, is organisator verplicht de klant zo spoedig mogelijk in te lichten.

8.2. Indien organisator de boeking niet kan laten doorgaan, zal organisator de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde reserveringssom direct terugbetalen. Organisator is niet gehouden tot andere vergoedingen of kosten.

Artikel 9. Schade door deelnemer(s)

9.1. Indien een deelnemer van een activiteit zodanige hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de activiteit (evenement, workshop, arrangement, diner, wandeltour e.d.) in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan deze door de begeleid(st)er van organisator van (voortzetting van) de activiteit worden uitgesloten.

9.2. Alle uit hinder en de uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Organisator behoudt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer of de klant.

Artikel 10. Klachten

10.1. Ondanks de inzet en zorgen van organisator is het toch mogelijk dat de klant een klacht heeft. Deze klacht dient direct bij de contactpersoon / begeleid(st)er van organisator te worden aangegeven, zodat een en ander voor zover mogelijk naar tevredenheid van de klant kan worden verholpen.

10.2. Als het voor organisator niet mogelijk is de klacht op het moment van de activiteit op te lossen, dan wordt deze door het kantoorpersoneel van organisator in behandeling genomen na schriftelijke indiening.

Artikel 11. Publicaties

11.1. Organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto's, brochures en ander voorlichtingsmateriaal voor zover door derden uitgegeven.

11.2. Drukfouten en/of kennelijke vergissingen in de publicaties van of namens de organisator binden de organisator niet. Het aanbod van de organisator gedaan in publicaties is vrijblijvend en kan worden herroepen indien daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 12. Beperking aansprakelijkheid organisator

12.1. Organisator is niet aansprakelijk voor kennelijke onjuistheden in de aanbieding die aan klant wordt gedaan.

12.2. Organisator is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van klant of de deelnemers van de activiteit, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van organisator.

12.3. Organisator is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie dan ook.

12.4. Organisator is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan organisator kunnen worden toegerekend.

Artikel 13. Overmacht

13.1. In geval van overmacht heeft organisator het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de klant vergoeding van schade, kosten of interesten kan eisen. Organisator zal de deelnemer direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beide partijen bevredigend alternatief aan te bieden.

13.2. Onder overmacht wordt, niet limitatief, verstaan: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest, ziekte en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de organisator kan worden gevergd.

Artikel 14. Toepasselijk recht

14.1. Op de overeenkomst tussen organisator en klant is het Nederlands recht van toepassing. Tenzij partijen zijn overeengekomen een en ander onderling op te lossen of het geschil te onderwerpen aan een arbitrage-instantie, worden alle geschillen berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'deb45748n3'@'localhost' (using password: NO) in /home/deb45748n3/domains/doubledutchevents.nl/public_html/index.php on line 645

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /home/deb45748n3/domains/doubledutchevents.nl/public_html/index.php on line 645

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/deb45748n3/domains/doubledutchevents.nl/public_html/index.php on line 646